top of page

המשרד להגנת הסביבה בתהליכי הכיפה נגד העיר שלא מנגישה פחים כתומים לכל בית

כשהעיר הגדולה בקריות לא מאפשרת לתושביה למחזר פסולת אריזות: המשרד להגנת הסביבה החל בהליכי אכיפה; המשרד קורא לראש העיר להתקשר עם תאגיד תמיר ולהנגיש לכל בית בעיר את הפחים הכתומים.


סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, אלעד עמיחי: "המשרד להגנת הסביבה פתח בהליכי אכיפה כנגד עיריית קריית אתא מכיוון שהרשות המקומית אינה מיישמת את חוק האריזות, טרם התקשרה בהסכם עם תאגיד המיחזור ולא קבעה הסדרי הפרדה בתחומה לפסולת אריזות. הרשות נדרשת לספק ולהנגיש לכל בית את הפחים הכתומים המיועדים לפסולת אריזות על מנת לאפשר לתושבי קריית אתא להיות חלק ממהפכת המיחזור של ישראל"


קריית אתא היא העיר הגדולה באזור הקריות, ואחת הרשויות האחרונות בישראל שטרם התקשרה בחוזה עם תאגיד המיחזור תמיר ולא מיישמת בשטחה הסדרי הפרדה פינוי ואיסוף לפסולת אריזות. בכך, מפירה העירייה את חוק האריזות. אי התקשרות עם תאגיד המיחזור וקביעת הסדרי הפרדה, לא רק פוגעים בסביבה אלא גם בתושבי העיר, שמעוניינים להצטרף למהפכת המיחזור, ולמעשה נותרים מאחור.

החוק להסדרת הטיפול באריזות מטיל את האחריות על הרשויות המקומיות כאחראיות לפינוי פסולת, לקבוע בתחומן הסדרי הפרדה לפסולת אריזות מפסולת אחרת, לקבוע ולבצע הסדרי איסוף ופינוי של פסולת אריזות מופרדת ולהתקשר לצורך כך עם תאגיד מיחזור שקיבל הכרה מהמשרד על לפי החוק.

ב-1 בדצמבר 2021 נחתמו תנאי הכרה החדשים לגוף המוכר תאגיד תמיר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) לתקופה של חמש שנים נוספות שיסתיימו ביום 30 בנובמבר 2026. בתנאים נקבעו הוראות ויעדים שמטרתם שיפור השירות לתושב והגדלת היקף פסולת האריזות הנאסף וממוחזר. זאת, בין היתר, באמצעות הרחבת פריסת הפח הכתום לכ-90% מהאוכלוסייה לפחות, הגברת תדירות הפינוי של הפחים הכתומים וביצוע הסברה רחבה לציבור.

הפרת החוק להסדרת הטיפול באריזות על ידי הרשות המקומית, מונעת מהתושבים להפריד פסולת, לקדם את המיחזור ולצמצם את ההטמנה ואת השפעותיה הסביבתיות והבריאותיות השליליות.

המשרד להגנת הסביבה קורא לראש העיר, מר יעקב פרץ, לפעול באופן מיידי להתקשרות עם תאגיד תמיר ובכך לאפשר לתושבי הרשות למחזר פסולת אריזות.


כל המידע נלקח מהמשרד להגנת הסביבה.19 views1 comment
bottom of page