top of page

"חד פעמי לא בים שלי"? - התוכנית החדשה.

Updated: Mar 13, 2022

"חד פעמי – לא בים שלי": המשרד להגנת הסביבה יוצא בתמיכה ברשויות החופיות בים תיכון (ובים סוף) בהיקף שיא של 32.5 מיליון שקל לשלוש שנים; התמיכה תאפשר פעולות ניקוי בחופים וצמצום פסולת הפלסטיק, בדגש על הפלסטיק החד-פעמי.המשרד להגנת הסביבה יצא בתמיכה ברשויות החופיות בים תיכון וים סוף בסך של 32,454,010 שקל לשלוש שנים. התמיכה תאפשר ביצוע פעולות ניקוי בחופים לא מוכרזים לרחצה בתקציב כולל של 26,454,010 שקל, וכן 6 מיליון שקל שישמשו עבור: הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים (בניית מתקנים המעודדים שימוש בכלים רב-פעמיים כגון כיורים לשטיפת כלים רב פעמיים, ברזיות מותאמות למילוי של בקבוקי מים וכדומה) - מתקני איסוף למניעת הגעת פסולת לחופים; פיקוח על חוקי עזר עירוניים לאיסור שימוש בפלסטיק חד-פעמי בחופים; וכן עבור הקמת מתקני תשתית או ציוד לעידוד בשימוש כלים רב-פעמיים. זו הפעם הראשונה שהתמיכה מתוקצבת מראש לשלוש שנים.


התמיכה היא במסגרת תוכנית "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיית הפסולת הימית בישראל. במסגרת התוכנית מבצע המשרד להגנת הסביבה אחת לשבועיים מדד לבדיקת רמת הניקיון בחופים הפתוחים שאינם מוכרזים ברשויות החופיות.


השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "הפסולת הימית היא בעיה עולמית, אבל הלחימה בה חייבת להיות מקומית, נחושה ורצופה. המשרד להגנת הסביבה ממשיך להרחיב את היקף התמיכה שלו ברשויות המקומיות החופיות וכן בפעולות פיקוח, אכיפה, הסברה והקמת תשתיות למניעת הגעת פסולת לים. המשרד להגנת הסביבה פועל במשך כל השנה על מנת להגביר את רמת הניקיון בחופים, לטובת השמירה על הסביבה הימית עבור הציבור. "71 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page