top of page

עיריית אשדוד מקימה צוות לצמצום המפגעים הסביבתיים

המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים אשדוד חבל יבנה הקימו צוות עבודה משותף להכנת תוכנית פעולה מיידית לצמצום המפגעים הסביבתיים ואסדרתם, ולשיפור איכות האוויר והסביבה באזור התעשייה הצפוני באשדוד.


מנכל"ית איגוד ערים אשדוד חבל יבנה, רומי אבן דנן: "תפקידנו הוא לפעול למען בריאות ואיכות חיי

תושבי המרחב. שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים מהווה הכרה בנחיצות ובדחיפות התוכנית הכוללנית

לצמצום המפגעים ואסדרת כלל הפעילות התעשייה וייצור האנרגיה במרחב".


בישיבה משותפת שנערכה ב30 לאוגוסט 2022 בעיריית אשדוד, שכללה את גורמי המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, הוקם צוות עבודה ייעודי לשיפור איכות האוויר

ממפעלי התעשייה והנמל באשדוד.


בישיבה השתתפו ראש העירייה, ד"ר יחיאל לסרי; מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן; מנכ"ל

העירייה, אילן בן עדי; מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, רומי אבן דנן; מנהל מחוז

דרום של משרד להגנת הסביבה, אמיר זלצברג וגורמי מקצוע נוספים.

הצוות הוקם בהמשך לתמונת המצב הנוגעת לפליטות חלק ממזהמי האוויר כפי שפרסם בשבוע שעבר

המשרד להגנת הסביבה במרשם הפליטות לסביבה (המפל"ס) , וכן על רקע בקשת רשות החשמל ומשרד

האנרגיה להרחיב את שעות הפעלת תחנת הכוח אשכול.

הצוות יגדיר את עקרונות התוכנית הכוללת הגברת הפיקוח על מקורות הפליטה העיקריים באזור, נקיטת

מדיניות אכיפה נוקשה, ובמקרים מסוימים החמרת הרגולציה וזאת לצורך שיפור איכות האוויר והסביבה

באשדוד וסביבתה.


באשר לאשכול: בישיבה הבהירו העירייה והאיגוד כי הם מתנגדים לכל הרחבה של השעות. גלית כהן,

מנכ"לית המשרד, הדגישה כי המשרד שותף לדאגה לעניין הגדלת נפח הפעילות בתחנת הכוח אשכול

באופן שיביא לזיהום האוויר, נוכח העובדה שהיחידות בתחנה אינן מחזיקות בטכנולוגיה המיטבית הזמינה,

ומשכך נועדו להיסגר – ובוודאי שלא להרחיב את הפעילות.

כהן עדכנה כי המשרד פועל מול משרד האנרגיה, רשות החשמל, חברת ניהול המערכת וחברת החשמל

לשם קבלת כל המידע והנתונים התומכים בהכרזתם כי קיים צורך משקי, לכאורה, להרחבת שעות

הפעילות.


המנכ"לית הדגישה עוד כי ככל שיישקל מתן אישור להרחבת שעות הפעילות ב-2022 מעבר לאישור שניתן

באופן חירומי ונקודתי ל-2,000 השעות - הדבר יפורסם להתייחסות הציבור.

המשרד, העירייה והאיגוד סיכמו בישיבה כי יאחדו כוחות כדי להביא לכך שארבע היחידות הישנות באשכול

ייסגרו עד סוף 2023, בהתאם להיתר הפליטה שהמשרד עיגן לפני 6 שנים, בספטמבר 2016. המשרד

יעמוד על כך שלוחות הזמנים שאליהם התחייבו כלל הגורמים אכן יהיו מחייבים.


צילום: עריית אשדוד.

כל המידע נלקח מהמשרד להגנת הסביבה.

19 views0 comments
bottom of page