top of page

מפעל בטון מזהם זלפה במועצה האזורית מעלה עירון ייסגר

המפעל המזהם ייסגר: בעקבות פעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה הורה בית משפט השלום בחיפה על סגירת מפעל בטון זלפה שפעל שנים רבות ללא רישיון עסק בלב שכונת מגורים בישוב זלפה שבמועצה האזורית מעלה עירון, תוך גרימת מפגעים; לאחר הוצאת הצו, המפעל פונה והמפגעים פסקו.


בית משפט השלום בחיפה קיבל באחרונה את הבקשה שהוגשה על ידי המשרד להגנת הסביבה, באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי), למתן צו הפסקה שיפוטי, מכוח סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים. בית המשפט התבקש להורות על סגירת מפעל של חברת בטון זלפה שפועל מזה שנים רבות ללא רישיון עסק, בצמידות לבתי מגורים בזלפה שבמועצה האזורית מעלה עירון. בית המשפט קיבל את כל טענות המשרד והורה על מתן צו הפסקה שיפוטי. בסיור שביצע מחוז חיפה של המשרד במתחם, בסמוך לאחר ההחלטה, נמצא כי המפעל פורק ואינו נמצא עוד במקום.

למרות מורכבות ההליך, בזכות נחישות המשרד ובעקבות הליך אכיפה ארוך ובלתי מתפשר כנגד המזהמים, אשר פעלו ללא רישיון עסק - הוסר המפגע. זאת, תוך שימוש בצו אכיפה חדש, אשר נכנס לתוקף במסגרת הרפורמה שנעשתה בחוק רישוי עסקים - צו הפסקה שיפוטי מכוח סעיף 22ב.

חברת בטון זלפה הפעילה מפעל בטון, אשר במסגרתו עסקה גם באחסנת דלקים והפעילה מוסך באזור רגיש ובצמידות לאזורי מגורים ביישוב זלפה. תהליכי הייצור, השינוע והאחסון במפעל בטון כמו גם העיסוקים הנלווים, גורמים מעצם טיבם למפגעים כדוגמת מפגעי אבק וזיהום אוויר, זיהום מים ולכלוך רשות הרבים.

לאור זאת, עסקים אלה הם עסקים טעוני רישיון עסק. במסגרת תנאי רישיון העסק, המשרד מסדיר את עיסוקים אלה וקובע את הצורך בהקמת תשתיות ובדרישות תפעול, שיובילו לצמצום מפגעים ומטרדים סביבתיים.

בעקבות פעילות פיקוח שנעשתה על ידי מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, עלה כי מפעל של חברת בטון זלפה פועל בלב שכונת מגורים, בניגוד לדיני התכנון והבניה, ללא רישיון עסק ותוך גרימת מפגעים סביבתיים רבים. מבדיקה שנעשתה עלה כי העסק אינו מוסדר תכנונית, אלא הוקם באזור אשר נועד לשמש למסחר ולמגורים ובו אסורה הקמת מפעלי בטון, ולפיכך גם לא יוכל להסדיר את פעילותו ולמנוע את המשך גרימת המפגעים לתושבי האזור ולסביבה.

לאחר הליך שימוע שניהל מחוז חיפה של המשרד, הגיש המשרד לבית המשפט, באמצעות פרקליטות המחוז, בקשה לצו סגירה שיפוטי כנגד העסקים, ובחודש ספטמבר 2021 ניתנה החלטת בית משפט השלום אשר מאשרת את הבקשה.

לאחר החלטת בית המשפט, נעשתה פעילות של מחוז חיפה, בסיוע המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל לסגירת העסק בפועל, תוך תפיסת רכבים, אשר שימשו את העסק. סמוך לאחר מכן, הגיש העסק ערעור על החלטת בית המשפט, תוך שהוא טוען כי הוא מחזיק רישיון עסק כדין, ועל כן הוחזר הדיון לבית משפט השלום לדיון מחדש.

המשרד להגנת הסביבה המשיך לעמוד על בקשתו, ולאחר הליך הוכחות ממושך קבע בית המשפט כי שוכנע ברמת ודאות גבוהה, כי רישיון העסק שהוצג במסגרת ההליך לא הוצא כלל על ידי הרשות המוסמכת להוצאתו, וככל שהוצא על ידי גורם כלשהו הוא לא הוצא כדין ולא קיבל את ההסכמה והאישור של המשרד להגנת הסביבה. לאור זאת הורה בית המשפט על מתן צו הפסקה שיפוטי שיכנס לתוקף ב-1.10.2023. המפעל פורק ואינו נמצא עוד במקום.

בהליכים המשפטיים ייצגה את המשרד עו"ד נסרין חורי, מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) וההליך לווה ע"י עו"ד נעה גשן ועו"ד ליאורה עופרי, מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול בנחישות כנגד מזהמים, יבצע פעולות אכיפה, ויעשה שימוש בכל הכלים העומדים לרשותו, על מנת להפסיק מפגעים סביבתיים הנגרמים תוך הפרת דרישות החוק והרישיונות של המשרד.


כל המידע נלקח מהמשרד להגנת הסביבה

16 views0 comments
bottom of page