top of page

שוק הטיפול בפסולת בישראל משתכלל ומשנה פניו

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "זוהי בשורה אדירה שתשנה את פני שוק הפסולת בישראל. המנגנון שפיתחנו, יחד עם משרד האוצר ועם רשות החשמל, הוא צעד משמעותי נוסף כחלק מפעולות המשרד לצמצום נפחי ההטמנה, שימוש יעיל בפסולת והעלאת שיעורי המיחזור. היוזמה מציעה מודל כלכלי ודאי למשקיעים וליזמים, שיתרום לקידום ויישום האסטרטגיות של המשרד לטיפול בפסולת. אחרי שנים שבהן לא הצליחו כוחות שוק הפרטיים להקים מספיק מתקנים, המשרד משנה גישה במודל המימון כדי למנוע הטמנה ולהגביר את שיעור הביצוע"

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "הקמת מתקני תשתית לטיפול בפסולת היא הצעד המשמעותי ביותר העומד בפני המשרד והמדינה כולה בכל הקשור להפחתת שיעורי ההטמנה והעלאת שיעורי המיחזור. הקמת המתקנים תאפשר את יצירת השינוי. מודל התמיכה החדש שיזמנו ואנחנו מציעים צפוי להוביל להקמת המתקנים באופן יעיל ומהיר יותר"

המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר ורשות החשמל סיכמו במסגרת חוק ההסדרים על הקמת מנגנון לתמיכה במתקני טיפול בפסולת באמצעות תעריף חשמל. במסגרת המנגנון, יתמוך המשרד להגנת הסביבה במתקני טיפול בפסולת המייצרים חשמל, דוגמת מתקנים המייצרים ביוגז ומתקני השבת אנרגיה מפסולת, באמצעות תעריף החשמל.

התמיכה תינתן באמצעות תשלום פרמיה ליחידת אנרגיה מיוצרת, אשר תשקף את התועלת הסביבתית למשק הטיפול בפסולת. פרמיה זו תינתן, בנוסף לאפשרות של היזם למכור את החשמל במסגרת האסדרה התחרותית למכירת חשמל מספקים פרטיים, כפי שצוין בהחלטת רשות החשמל - מודל שוק למתקני ייצור ואגירה המחוברים או משולבים ברשת החלוקה (63704).

המנגנון שעליו סוכם מציע מודל כלכלי שלם יותר ליזמים, וצפוי להגדיל את הוודאות ארוכת הטווח בהשקעה, ולפשט משמעותית את הליך התשלום. התמיכה במסגרת המנגנון תחליף את התמיכות הקיימות של המשרד במתקנים אלו.

בהתאם לנוסח ההחלטה, תוך 60 ימים מיום ההחלטה יקבעו פרטי ההסדרה, ובין היתר סוג המתקנים שיזכו להסדרה זו, גובה הפרמיה, משך התמיכה, היקף המכסה באסדרה זו. יו"ר רשות החשמל יביא לדיון במליאת החשמל הצעה זו לאישור.

כיום, אחד החסמים המרכזיים ביישום אסטרטגיות הפסולת הוא היעדר תשתיות לטיפול בפסולת. חסם זה אינו מאפשר את שיפור הטיפול בפסולת בישראל, צמצום ההטמנה והגברת המיחזור. אחת מאבני הדרך המרכזיות של אסטרטגיית הטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה היא הקמת מתקני התשתית לטיפול בפסולת, וביניהם מתקני מיון, מתקני טיפול בחומר אורגני, מתקני השבת אנרגיה ומתקני מיחזור. מעבר לתמיכה באמצעות תעריף החשמל היא צעד נוסף כחלק מצעדים נוספים שמבצע המשרד להגנת הסביבה לצורך קידום הקמת המתקנים.


כל המידע נלקח מדוברות הגנת הסביבה

29 views0 comments
bottom of page