• Alon Kedem

דליפת השמנים לעבר נחל הנעמן נבלמה על-ידי היחידה הסביבתית של רשות הטבע והגנים

צוות ניטור נחלים ביחידה הסביבתית ברשות הטבע והגנים, הפועל עבור המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה ואנשי רשות ניקוז נחלים גליל מערבי, פעלו כבר בערב יום כיפור למנוע את הגעת השמן וחומרים נוספים מאירוע השריפה שהתרחשה במפעל איסוף השמנים עזריה לעבר נחל נעמן.

הצוות הפעיל את מערך הטיפול באירועי זיהום דלק בנחלים שהוקם באופן ייעודי לצורך כך ופרס חוסמים וסופגים לרוחב כל תעלות הניקוז המובילות לכיוון הנעמן. לצד פעולות אלו בוצעו חסימות עפר על-ידי רשות הניקוז. הצוות שהה במקום לכל אורך האירוע ובמשך יום הכיפורים ופרס חוסמים נוספים. הוזמנו ביוביות לפנות את התשטיפים מתעלות הניקוז והורחבו החסמים.

נראה כי המאמצים המשותפים הצליחו למנוע כמעט לחלוטין הגעת שמן שרוף לנחל.


9 views0 comments